De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Bevelanden (kortweg GR) werkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De GR verzamelt de gegevens als u gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanvragen van een uitkering of een voorziening. En dan mag u verwachten dat de GR zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaat.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wettelijke kaders:

 • De wet Basisregistratie Personen (wet BRP);
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Deze wetgeving voorziet in algemene regels waar de GR zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. De regels vormen de basis voor bescherming van persoonsgegevens in onze processen en zijn daarom uitgewerkt in aanvullend beleid en werkafspraken. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.

De GR hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring geeft de GR aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Ook kunt u een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen of door onze werkwijze.

De GR respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de GR zoals is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De GR gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel.

De GR houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website. Hiermee kan de GR de website verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

De GR behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. De laatste versie is altijd op deze pagina te vinden.

Privacybeleid en -reglement

Om de organisatie richting te geven, heeft de GR een privacybeleid opgesteld. Daarnaast worden in het privacyreglement kaders geschetst, zodat medewerkers de richting van het beleid kunnen volgen.

Als u gebruik maakt van diensten van de GR, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld in een gesprek, op een aanvraagformulier, via de mail of telefonisch.

Denk hierbij aan:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN).

Waarom is dat nodig?

­­­­De GR heeft de persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag om een uitkering of een WMO-voorziening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het toezenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en productenIn sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dit zijn bijvoorbeeld gezondheids- of financiële gegevens. Deze gebruiken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Register van verwerkingen

De GR heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen. In dit register beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Hoe lang bewaren we gegevens?

De GR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft verschillende rechten als het gaat om privacy. Bijvoorbeeld het recht om te weten welke gegevens wij van u gebruiken (recht van inzage). Ook mag u gegevens laten corrigeren als wij naar uw mening verkeerde of niet volledige gegevens van u gebruiken (recht op rectificatie). Daarnaast kunt u ook aangeven dat u niet meer wilt dat wij uw gegevens gebruiken (recht van vergetelheid).
Over deze rechten kunt u meer lezen op de pagina Uw rechten rondom privacy.

Delen met anderen

De GR verstrekt uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, de politie of de Sociale Verzekeringsbank wordt informatie altijd verstrekt wanneer de gegevens voor hen noodzakelijk zijn.  Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. De GR blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens

De GR neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Datalekken

Ondanks alle toegepaste beveiligingen en zorgvuldigheid kan er zo nu en dan toch een datalek plaatsvinden. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens (per ongeluk) in verkeerde handen zijn gekomen. Bijvoorbeeld als u een brief of een e-mail krijgt die niet voor u is bestemd of als er dossier is kwijtgeraakt. Als u een datalek vermoedt kunt u dit bij ons melden via datalek@GRdeBevelanden.nl. Wij kunnen dan maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. Als uw gegevens betrokken zijn bij een datalek laten wij u dat zo snel mogelijk weten. De GR houdt een overzicht bij van alle datalekken die hebben plaatsgevonden.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over privacy, neem dan telefonisch contact op via 140113 of mail naar privacy@GRdeBevelanden.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nedbase of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.